Správa domov

Pri správe nehnuteľností  ponúkame klientom komplexné služby  spojené s užívaním a prevádzkou, údržbou a  opravami bytových domov. Snažíme sa zabezpečiť komfortné a bezproblémové bývanie našich klientov. S vašimi finančnými prostriedkami hospodárime absolútne  transparentne a efektívne. Máme profeisonálny a flexibilný tím, ktorí zaručia kvalitný a spoľahlivý výkon  správy Vašej nehnuteľnosti.

 

 

 

v ekonomickej časti:

 • zriadenie a vedenie samostatného účtu pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu údržby a opráv
 • vedenie účtovníctva samostatne na každý dom osobitne
 • úhrada faktúr od dodávateľov
 • nepretržitá evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy
 • sledovanie a vymáhanie nedoplatkov, zasielanie upomienok a výziev, pokusy o zmier, zápisy záložného práva až po podanie návrhu na platobný rozkaz po dohode so zástupcami domu
 • spracovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby a fondu údržby a opráv v stanovenej lehote najneskôr do 31.5. nasledujúceho roku
 • možnosť samostatného účtu pre fond údržby a opráv (nadštandart)
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu

O výške pohľadávok a žalobách informujeme zástupcov vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, spolupracujeme s nimi pri výbere najvhodnejšieho
spôsobu riešenia vymáhania pohľadávok v prípade nutnosti ju úspešne
zrealizujeme. Vymáhanie realizujeme súdnou cestou, prípadne v spolupráci s
exekútorskými úradmi.

v technickej a prevádzkovej časti:

 • uzatváranie zmlúv so správcami sietí (VaK, OLO, ZE, SPP, dodávateľmi tepla a pod.)
 • uzatváranie zmlúv so servisnými firmami
 • zabezpečenie prevádzky kotolne výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • sledovanie a kontrola meračov vody, elektriny, plynu a pod.
 • poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
 • upratovanie spoločných častí a zariadení domu, chodníkov
 • zimná údržba priľahlých chodníkov a komunikácii
 • zabezpečenie revízií, opráv a údržby
 • zabezpečenie nonstop havarijnej služby
 • zabezpečenie protipožiarnych prehliadok
 • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
 • prevádzku a údržbu výťahov a vyprosťovanie osôb
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • Vypracovanie návrhu plánu opráv a údržby domov na každý rok
 • Opravy väčšieho rozsahu realizujeme v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov formou výberového konania.

Právne služby

 • zabezpečujeme najmä vymáhanie nedoplatkov štandardným a zákonným spôsobom, využívame aj spoluprácu s exekútorom úradom,
 • zabezpečenie odbornej pomoci pri uzatváraní zmlúv, kontrolu ich dodržiavania

Nadštandartné služby 

 • vedenie fondu údržby a opráv na samostatnom bankovom účte, s možnosťou spolu podpisovania zástupcu vlastníkov, príp. pasívny prístup na sledovanie účtu
 • vymáhanie nedoplatkov, vymáhanie dlhov od predchádzajúceho správcu
 • pri vymáhaní nedoplatkov súdnou cestou pripravíme všetky potrebné podklady pre podanie návrhov na súdne konanie
 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory domu
 • príprava a uzatváranie nájomnej zmluvy týkajúce sa spoločných priestorov domu s osobami
 • zabezpečenie financovania domu prostredníctvom sporenia, úverov v prípade väčších opráv a investícii
 • vypracovanie podkladov na dotácie pre odstránenie systémových porúch a vypracovanie podkladov k žiadostiam pri poskytovaní podpory zo štátneho fondu rozvoja a bývania
 • zabezpečenie statického posudku v prípade záujmu vlastníkov pre nadstavbu
 • inžiniersko-investorská činnosť v prípade nadstavby, prestavby domu
 • zabezpečenie strážnej služby
 • zabezpečenie rekonštrukčných a upratovacích prác v byte
 • právna a technická pomoc pri zakladaní a rušení spoločenstva vlastníkov
 • iné služby podľa dohody.

 

stavebné práce :

 • rekonštrukcie bytov a nehnuteľností
 • maliarske, murárske, vodoinštalačné práce
 • obkladačské a elektrikárske práce
 • revízie plynu, elektriky, bleskozvody
 • plastové okná a dvere, žalúzie, sieťky
 • klampiarske práce, strešné krytiny
 • horolezecké práce
 • orez a výrub stromov, kríkov
 • vodoinštalačné práce
 • kurenárske práce
 • kominárske služby
 • stolárske práce

Dôležité kontakty

AN MAISON s.r.o.
Koceľova 15
821 08 Bratislava
Tel: 02/524 50 168
 
Správca:
Anna Bitter-Juhász
anmaison@anmaison.sk

Všetky kontakty

O nás

Výkon správy vykonávame už od roku 1997 v lokalite Bratislava -Staré mesto čo patrí medzi najnáročnejší výkon správy nehnuteľnost...

Čítať viac