Spoločnosť AN MAISON, s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky v zmysle §9, bod 3. Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z.

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so správcovskou činnosťou v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov spoločnosť AN MAISON, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 45 614 288 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel výkonu správy spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako sú vlastníci bytov a nebytových priestorov.

1. Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť AN MAISON, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 65855/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Spracovávané osobné údaje

Na správu spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov, prípadne pozemku v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo bankového účtu a kód banky, najmä vo forme IBAN, počet bývajúcich osôb.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom výkonu ekonomickej, technickej a právnej správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytových domov, prípadne pozemkov v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

4. Právny základ na spracúvanie osobných údajov

Podľa § 9 ods. 3 Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a podľa § 13 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov dotknutá osoba je povinná nám poskytnúť uvedené osobné údaje najmenej v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Pokiaľ nám dotknutou osobou nebudú uvedené údaje poskytnuté, budeme vychádzať z verejne prístupných zdrojov (napr. www.katasterportal.sk).

5. Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám môžete poskytnúť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: anmaison@anmaison.sk alebo na oficiálne e-mailové adresy zamestnancov;
 • písomným oznámením na adresu sídla našej spoločnosti: AN MAISON, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava

6. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia prostredníctvom:

 • e-mailu na e-mailovú adresu: anmaison@anmaison.sk
 • písomného oznámenia na adresu sídla našej spoločnosti: AN MAISON, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava

7. Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané na účel - správa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, prípadne aj pozemku podľa Zákona o bytoch a príslušnej zmluvy o výkone správy počas vlastníctva bytu a nebytového priestoru a následne po nevyhnutnú dobu pre prípad vymáhania nedoplatkov a evidencie vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Osobné údaje uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

8. Forma spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

9. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje sú na serveri našej spoločnosti šifrované a v listinnej podobe uložené v uzamknutej miestnosti.

10. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný písomne alebo zverejnením na našom webovom sídle: www.anmaison.sk

Práva dotknutej osoby

1) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

2) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

3) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

4) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov pokiaľ

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

5) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti, na inú tretiu stranu podľa výberu.  Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

6) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

7) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Výkon práv dotknutej osoby

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: anmaison@anmaison.sk
 • písomným oznámením na adresu sídla našej spoločnosti: AN MAISON, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava